Medemblik komt met aanpassing nota ‘Wonen en Zorg’, nadruk op ondersteunen, zelfredzaamheid en participatie

MEDEMBLIK – De huidige nota ‘Wonen en Zorg’ dateert al van september 2016 en is door alle veranderingen toe aan een revisie. De context waarbinnen de gemeente Medemblik woonzorg voorzieningen mogelijk maakt is dusdanig veranderd dat de huidige nota onvoldoende kaders biedt voor de huidige aanvragen om nieuwe woonzorg initiatieven te beoordelen.

Niet alleen de landelijke (jeugd)beleidskaders zijn veranderd de afgelopen jaren, maar ook de financiële context, het financiële tekort binnen het sociaal domein noopt de gemeente Medemblik tot aanscherpen van de kaders. Daarnaast is de vergrijzing binnen de gemeente Medemblik ook aanleiding om deze nota aan te passen.

Ondersteunen, zelfredzaamheid en participatie

De gemeente Medemblik schrijft in haar informatienota: ‘Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet die sinds 2015 van kracht zijn, zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van hun inwoners en jeugdigen met een beperking, chronische, psychische of psychosociale problematiek. Die ondersteuning moet erop gericht zijn dat jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Voor ouders is deze ondersteuning gericht om zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven, mee te doen aan de samenleving en om niet te vereenzamen. De transitie in de zorg en de nadruk op passend en langer zelfstandig wonen voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychische aandoening en voor jeugdigen die even tijdelijk niet thuis kunnen wonen zorgt er voor dat er meer woonzorg initiatieven richting de gemeente Medemblik komen.

Inwoners moeten en willen langer thuis blijven wonen.

Pas als het echt niet anders kan, volgt een opname in een meer intramurale setting. Tussen zelfstandig wonen in een reguliere woning en opname in een intramurale instelling is een heel palet van wonen-met-zorg. Variërend van mantelzorgunits, aan- en in-leunwoningen bij een instelling tot een cluster van zelfstandige woningen. Voor jeugdigen geldt dat als zij toch uit huis moeten, er meer kleinschalige en gezinsgerichte woonvormen lokaal en nabij ontwikkeld gaan worden.

Stijgend aantal verzoeken om een initiatief te starten

Bij de gemeente Medemblik is een duidelijke stijging van het aantal verzoeken te zien van inwoners met een zorgpassie als van commerciële partijen. Gemiddeld komen er enkele verzoeken per maand binnen om nieuwe vaak kleinschalige woonzorg voorzieningen te realiseren. Bij de gemeente Medemblik ligt de nadruk op zelfredzaamheid, zoveel mogelijk thuis wonen en de afbouw van de capaciteit in alle zorgsectoren, maakt dat er veel behoefte is aan kleinschalige woonzorg. Medemblik zegt hierover: “Ontwikkelaars en/of bouwbedrijven zien dat er behoefte is aan kleinschalige woonzorg voorzieningen en zij willen die graag realiseren. Ook van inwoners die samen met enkele gelijkgestemden oud willen worden als van professionals uit de zorg komen er aanvragen binnen. Ook ouders/verzorgers die voor hun (pleeg)kinderen met een zorgbehoefte medewerking willen om te komen tot een nieuwe woonzorg voorzieningen weten steeds beter de weg naar de gemeente te vinden.

Pleegzorg is een bijzondere groep in deze nota.

In de nota ‘Wonen en Zorg’ is de pleegzorg een bijzondere groep. Pleegzorg is een verblijfsvorm in het kader van de Jeugdwet, maar de toetsing van de pleegzorgouders wordt gedaan door de aanbieders. Pleegouders kunnen starten zonder tussenkomst van de gemeente, de bestemming op de woning blijft wonen. Toch staat deze nota stil bij pleegzorg, zodat er enerzijds een beeld is van wat het betreft en de behoefte vanuit Medemblik. Anderzijds valt de doelgroep wel onder de Jeugdwet waardoor de gemeente Medemblik als gemeente verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de geleverde zorg.

Behoefte Medemblik (incl. prognose)

Er is tot op heden sprake van een bovenregionale samenwerking omtrent pleegzorg. In 2016 is de transformatieagenda specialistische jeugdhulp door de gemeenten in NHN vastgesteld. Deze is uitgewerkt in een plan van aanpak Pleegzorg 18 gemeenten Noord-Holland-Noord. Er zijn naar schatting 280 pleeggezinnen actief in de 18 gemeenten van Noord-Holland- Noord.2 De bekende pleegzorgorganisaties in Noord-Holland-Noord zijn Parlan, Levvel, William Schrikker Gezinsvormen en het Leger Des Heils.

De gemeente Medemblik heeft relatief gezien al veel pleeggezinnen. We weten ook dat er jeugdigen in de gemeente Medemblik geplaatst worden die geen inwoners waren van de gemeente Medemblik. Door het nieuwe woonplaatsbeginsel komen de kosten voor de gemeenten waar de jeugdige vandaan komt en niet voor de gemeente Medemblik. Het is wel van belang dat ook de jeugdigen vanuit Medemblik een plek kunnen krijgen binnen de gemeente als daar behoefte aan is.’ aldus de gemeente Medemblik.

De gemeenteraad zal in september zich gaan buigen over de informatienota en de voorstellen om de kaders aan te passen in de nota ‘Wonen en Zorg’