Share

Kerstboomverbranding Twisk op 4 januari 2023

TWISK – De jaarlijkse kerstboomverbranding staat in Twisk voor 4 januari 2023 op de kalender. De gemeente Medemblik heeft de Dorpsraad Twisk een ontheffing verleend om de kerstboomverbranding te mogen organiseren. De kerstboomverbranding is op een stuk grasland van de heer V.C. Kay achter Dorpsweg 44 in Twisk.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente gemeente Medemblik, postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift moet tenminste het volgende bevatten:

  • 1.uw naam, adres, postcode en woonplaats;
  • 2.de datum;
  • 3.over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
  • 4.de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • 5.uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift ook per e-mail indienen. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u tijdens de bezwaarprocedure de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij de Raad van State via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.raadvanstate.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

Informatie/Besluit inzien

Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Omgevingsdienst Noo

Totaal aantal keren gelezen: 148 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 2 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen