Geen geld uit gemeentefonds voor woningbouw en huisvesting

WEST-FRIESLAND – Gemeenten buigen zich graag met het rijk over de urgente ruimtelijke opgaven. Daarbij is goede samenwerking van groot belang. Wel verzetten we ons tegen het plan om hiervoor geld uit het gemeentefonds te halen. Dat geeft de VNG mee aan de Kamer voor het overleg over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

De vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken overlegt op 27 januari met Hugo de Jonge, de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. We benadrukken in een brief aan de commissie enkele punten die voor gemeenten en hun inwoners van belang zijn.

Geen geld uit gemeentefonds

Het is in onze ogen zeer onwenselijk dat in het regeerakkoord voor de woningbouwimpuls en voor het volkshuisvestingsfonds € 1 miljard en € 600 miljoen uit het gemeentefonds wordt gehaald, om dit geld vervolgens als specifieke uitkering ter beschikking te stellen aan een aantal gemeenten. Bovendien wordt er 50% cofinanciering geëist: wil een gemeente iets van het geld terugzien, dan moet ze geld bijleggen. Dit is niet alleen een sigaar uit eigen doos die ten koste gaat van andere noodzakelijke gemeentelijke investeringen, het is ook een herverdeling van het gemeentefonds waarbij alle gemeenten betalen voor woningbouw en leefbaarheid in enkele gemeenten.

Goede interbestuurlijke samenwerking

In de brief benadrukken we ook het belang van een goede interbestuurlijke samenwerking om de grote maatschappelijke opgaven in samenhang aan te pakken. De regiefunctie van de minister voor VRO kan alleen werken als het rijk gemeenten helpt deze opgaven te realiseren. Gemeenten zitten niet te wachten op een rijk dat eenzijdig bepaalt wat goed is voor een gemeente en de inwoners en er een beperkte agenda op nahoudt. De regierol die het rijk wil vervullen, moet in overleg met gemeenten tot stand komen en mag niet ten koste gaan van beleidsvrijheid voor gemeenten.

Naast deze punten vragen we de Kamer aandacht voor nog enkele zaken op het gebied van bouwen en wonen, ruimtelijk beleid, verduurzamen van de gebouwde omgeving en de Omgevingswet.