Share

CDA Noord-Holland wil opheldering Gedeputeerde Staten over de invulling van de principes voor nieuw ganzenbeleid

WEST-FRIESLAND – In een brief over ganzen en faunaschade van 4 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangegeven om vier principes voor nieuw ganzenbeleid te implementeren om het beheer van jaarrond verblijvende ganzen te bestendigen. Eén van deze principes is de volgende: ‘Bij de herziening van Natura 2000-beheerplannen willen wij benodigd ganzenbeheer als ‘bestaand gebruik’ opnemen, zodat er een aanzienlijke vermindering in administratieve last optreedt’.

De CDA-fractie in de Provinciale Staten wil nu weten wanneer de Gedeputeerde Staten aan deze toezegging gestalte gaan geven. Het CDA zegt dat dit met name van belang is voor de beheerplannen die op korte termijn vernieuwd zullen gaan worden.

Het CDA stelt daarom 4 vragen aan de GS van Noord-Holland:

  1. In de brief van GS aan PS van 4 juni 2020 (kenmerk: 1416946/1417000) worden, met het coalitieakkoord als basis, de contouren van het nieuwe ganzenbeleid aangegeven. Eén van de leidende principes voor het nieuwe ganzenbeleid is dat ‘GS zich blijft inzetten om de jaarrond verblijvende ganzen tot de streefstand terug te brengen in combinatie met het verlichten van de lastendruk voor de beheerders’. Als uitwerking van dit leidende principe worden in de brief een viertal zaken genoemd die de provincie efficiënter gaat uitwerken. Onder meer is toegezegd dat bij de herziening van N2000-beheerplannen het ganzenbeheer als ‘bestaand gebruik’ wordt opgenomen om het beheer in de N2000-gebieden te vereenvoudigen. Kunt u aangeven hoe en wanneer u aan die toezegging invulling gaat geven. In welk N2000 beheerplan gaat u het de komende periode opnemen?
  2. Op 13 juli 2021 heeft GS het Faunabeheerplan Ganzen NH 2021-2024 goedgekeurd. Een belangrijke pijler onder dit Faunabeheerplan is het ‘gecoördineerd beheer’. Via het gecoördineerd beheer wordt, op basis van uitvoeringsplannen per Natura 2000-gebied, invulling gegeven aan beheer en schadebestrijding door beheerteams onder regie van de FBE. Ons bereiken signalen dat de uitvoering van dit gecoördineerde beheer vertraging oploopt. Eén van de redenen die hierbij wordt genoemd is dat het goedkeuren van Natura2000 beheerplannen vertraging oploopt. Klopt dit? Zo ja, wat is hiervan de oorzaak? Kunt u ons laten weten wanneer de diverse Natura 2000 beheerplannen vernieuwd moeten worden en of dat tijdig gaat lukken?
  3. Als de benodigde toestemmingsbesluiten voor het gecoördineerde beheer niet (tijdig) afgegeven kunnen worden, kunt u dan aangeven wat hiervan de consequenties zijn voor de uitvoering van dit beheer voor 2022? Welke problemen voorziet u voor de langere termijn als de goedkeuring van N2000 gebieden vertraging oploopt?
  4. Als blijkt dat het gecoördineerde beheer door toedoen van de provincie vertraging oploopt, en als gevolg daarvan het beheer in de natuurgebieden niet kan plaatsvinden, dan verwachten wij dat dit consequenties zal hebben voor de ontwikkeling van de ganzenpopulatie in Noord-Holland. Met de verhoging van het eigen risico wilde u ondernemers ‘prikkelen’ om meer te doen om faunaschade te voorkomen. De door GS toegezegde plannen om efficiënter ganzenbeheer mogelijk te maken blijken nog lang niet volledig te zijn ingevuld. Het lijkt erop dat de provincie haar beloftes op dit punt tot heden niet kan waarmaken. Vindt u het dan nog steeds terecht om de ondernemers met een verhoogd eigen risico te confronteren? Zo ja waarom? Zo nee, welke aanpassing is mogelijk?

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl