Share

Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik tijd. verblijf huisvesting van 32 buitenlandse werknemers op het perceel Nieuwe Dijk 15A in Andijk

ANDIJK – De gemeente heeft op 5 december 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-001099 voor een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het tijdelijke verblijf voor de huisvesting van 32 buitenlandse werknemers op locatie Nieuwe Dijk 15A in Andijk. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • brandveilig gebruiken van bouwwerk

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Beroep

Er kan gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij de sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het betreffende besluit ter inzage is gelegd (terinzagelegging: 16 december 2022).

Beroep kan worden ingesteld door:

• Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking.

• Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.

• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

• Belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

• De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende de termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt. Meer informatie vindt u op www.medemblik.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar/uw zienswijze kunt indienen.

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl