Namens het Rijk is een handtekening gezet door Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO)
0
Share

40.000 woningen in Woondeal Noord-Holland Noord

WEST-FRIESLAND – Afgelopen woensdag, zijn er afspraken gemaakt dat er maar liefst 40.000 woningen in Noord-Holland Noord tot 2031 gebouwd gaan worden. Er wordt nog een onderverdeling gemaakt in het aantal woningen per gemeente. Het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeenten in Noord-Holland Noord hebben deze afspraken met elkaar gemaakt om snel meer woningen te kunnen bouwen.

Alle colleges in de Kop hebben op 7 maart 2023 de Woondeal vastgesteld. De betrokken partijen hebben de Woondeal op 15 maart ondertekend. Namens het Rijk is een handtekening gezet door minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge.

Over de Woondeal

In de Woondeal hebben de gemeenten en provincie afgesproken welke bijdrage zij kunnen leveren aan de nationale woningbouwopgave en wat daarvoor nodig is. In de deal wordt ingezet op de bouw van 184.000 woningen in Noord-Holland. Dat is bijna een vijfde van de nationale opgave. De afspraken zijn wederkerig. Dat betekent dat het Rijk zich gaat inzetten voor het mogelijk maken van deze woningbouw, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbestendig bouwen, geluid, stikstof en energievoorziening. Dat is noodzakelijk om snel meer woningen te kunnen bouwen en de betaalbaarheid van het wonen in de regio te verbeteren.

Meer betaalbare woningen

De nieuwe Woondeal vervangt de Woondeal van 2019 en is gericht op een langdurige samenwerking om de woningbouwopgave voortvarend aan te pakken. “Met het tekenen van de regionale woondeal in Noord-Holland zetten we een belangrijke stap in het terugdringen van het woningtekort”, zegt minister Hugo de Jonge. “Een grote ambitie, die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen zorgen we voor meer betaalbare en goede woningen in dorpen en steden in Noord-Holland Noord.” De woningbouwafspraken die eerder zijn gemaakt zijn regionaal uitgewerkt in Regionale Woonakkoorden en de woonbouwprogramma’s van de gemeenten.

Gezamenlijke inzet

De vier Kopgemeenten zijn positief over de hernieuwde aandacht van het Rijk voor de volkshuisvesting in Nederland. Zij zien de samenwerking met het Rijk en de provincie via de Woondeal als een kans om gezamenlijk de nieuwbouwproductie en de bredere uitdagingen op de woningmarkt op te pakken. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met woningcorporaties, marktpartijen en maatschappelijke partners. De wens en noodzaak om samen te werken is groot en vraagt inzet van alle betrokken partijen. Dit is een uitdaging in een tijd met onder meer oplopende bouwkosten, hogere rentes en te weinig personele capaciteit in de markt en bij de overheid.

Alle gemeenten leveren hun bijdrage

Met de Woondeal Noord-Holland Noord zetten alle partijen zich in voor een aandeel van twee derde betaalbare nieuwbouw woningen (sociale huur tot € 808,-, middenhuur tot € 1.000,- per maand en koop tot € 355.000,-, prijspeil 2022). Daarnaast is het streven toe te groeien naar minimaal 30% sociale woningen in de bestaande voorraad.

Locaties en regionale versnellingstafels

In de Woondeal is een lijst opgenomen met versnellingslocaties. Dit zijn met name de grotere woningbouwlocaties, waar een groot deel van de afgesproken woningen een plek krijgen. Via de (deel)regionale ‘versnellingstafels’ worden samen met betrokken marktpartijen, corporaties en waterschappen de voortgang en knelpunten besproken en wordt naar oplossingen gezocht. Veel van deze locaties hebben in de afgelopen jaren al een financiële bijdrage van het Rijk gekregen via de Woningbouwimpuls of MIRT-middelen. Dit geldt niet voor alle locaties van de lijst en voor de overige locaties die via www.plancapaciteit.nl in beeld zijn. De Kopregio heeft daarom ook in de randvoorwaarden benadrukt dat meer middelen nodig zijn om de doelstellingen te halen als het gaat om betaalbare woningen.

In lijn met de ambitie uit het Verstedelijkingsconcept van Rijk en regio willen de samenwerkende overheden in de Kop bovendien niet alleen (betaalbare) woningen bouwen, maar complete samenlevingen, met ook de juiste (maatschappelijke) voorzieningen en voldoende werkgelegenheid in een leefbare en gezonde omgeving.

Totaal aantal keren gelezen: 213 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 2 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen

Reageer op dit bericht