11.300 nieuwbouwwoningen/appartementen voor 2033 in West-Friesland om woningnood op te lossen.

WEST-FRIESLAND – Dat aantal komt naar voren uit onderzoek naar het aantal nieuwbouwwoningen/appartementen dat in West-Friesland tussen 2023 en 2032 gebouwd moeten worden om de ergste woningnood de baas te kunnen worden.

Woonbehoefteonderzoek Westfriesland

Met het onderzoek wilde de regio West-Friesland inzicht krijgen in de regionale woonbehoefte en duiding van de verhuisstroom tussen de gemeenten uit de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de regio Westfriesland. Onderzocht is hoe de demografie is opgebouwd en hoe de woningvoorraad eruit ziet. Daarnaast is in beeld gebracht welke woonbehoefte er is en hoeveel huishoudens de regio uit andere gebieden kan verwachten. Op basis hiervan is een nieuwbouwprogramma opgesteld.

Lees ook: ‘We willen wel bouwen, maar we kunnen niet bouwen,’ zegt Albert Gieling van de Woonschakel.

Westfriesland moet ook rekening houden met verhuisbewegingen vanuit de Metropool Regio Amsterdam. Westfriesland blijkt vooral aantrekkelijk te zijn voor huishoudens in gemeenten langs de noordrand van de MRA. Veelal gaat het om mensen die al een band hebben met Westfriesland (terugkeren na studie). Als bij het totaal van 11.300 de potentiële overloop vanuit de MRA bij wordt opgeteld, bedraagt de geraamde behoefte 13.050 woningen. Dat is een jaarproductie van ruim 1.300 woningen.

Deze productie is indicatief toebedeeld aan de stedelijke resp. de landelijke gemeenten en uitgewerkt naar segmenten en prijscategorieën. Die toedeling is afgestemd op de regionale en nationale beleidskaders en op de behoefteontwikkeling. Met stedelijke woonmilieus worden alle kernen in Hoorn en de stedelijke kernen van Medemblik en Enkhuizen bedoeld. De overige gemeenten en kernen vallen onder landelijke woonmilieus.

Lees ook: Medemblik probeert nog dit jaar ontwerpbestemmingsplan TV De Kaag Wervershoof ter inzage te leggen

Dit programma kan bijdragen aan:

 • Een oplossing voor de problematiek van starters op de woningmarkt door de hogere nieuwbouwproductie, het relatief grote aandeel betaalbare woningen en de toename van vrije sectorhuurwoningen.
 • De woonbehoefte van MRA-woningzoekenden vanwege het relatief grote aandeel (grondgebonden) koopwoningen.
 • Doorstroming indien het ten dele wordt ingevuld met voor oudere huishoudens (vitale 60-ers) aantrekkelijke woningconcepten op voor hen aantrekkelijke locaties.

30% sociale huur

De regio werkt de komende periode aan:

 • het verhogen van de planvoorraad in aansluiting op de verhoogde bouwopgave per jaar.
 • een verdeling van de regionale bouwopgave over de aantallen betaalbare woningen. Het Rijk stelt het streven vast van tenminste 30 procent sociale huur in de bestaande woningvoorraad en 66% betaalbare koop en huur in de nieuwbouwvoorraad van elke gemeente. Daarmee geven ze provincies, omliggende gemeenten en corporaties een middel in handen om te komen tot een meer evenwichtige verdeling van de sociale huurvoorraad en daarmee een meer evenwichtige verdeling van aandachtsgroepen. Op basis van het woonbehoefteonderzoek kan de regio de kwantitatieve afspraken over betaalbare woningbouw verdelen per gemeente.
 • extra stimulansen voor de realisatie van complementaire woonproducten voor jonge kleine huishoudens voor kleine huishoudens vanaf ca 60 jaar.

Lees ook: 120.000 woningzoekenden in West-Friesland, 23.000 zoeken een sociale huurwoning

Woningbehoefte t/m 2032

Ambities gemeente Medemblik

Voor de economie van Medemblik zijn de vrijetijdseconomie en agrarische sector de belangrijkste sectoren. Medemblik zet in op een toekomstbestendige economie. Hiervoor heeft Medemblik de volgende economische doelen opgesteld:

 • Toekomstbestendige werklocaties en bedrijvigheid;
 • Toename investeringen voor behoud en verbetering bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Westfriesland zet volgens het rapport, de komende jaren in op een woningbouwproductie van minimaal 900 per jaar. Met dit woningbouwprogramma wil de regio de woningbehoefte van haar eigen inwoners faciliteren, maar de regio staat daarnaast ook open voor de instroom van nieuwe inwoners van buiten. Evenals de meeste andere Nederlandse regio’s krijgt ook Westfriesland de komende jaren te maken met een afname van de beroepsbevolking door vergrijzing.

Om voldoende arbeidspotentieel voor de economische sectoren in de regio te kunnen waarborgen en de groeiambities te laten uitkomen, is een aanvullende instroom van goed opgeleide gezinnen en jongere huishoudens essentieel. Niet alleen om het arbeidspotentieel aan te vullen, maar ook om te zorgen voor een stabielere demografische structuur in de regio en het op peil houden van het voorzieningenniveau.

Ook het belang van internationale kenniswerkers en arbeidsmigranten binnen de regionale economie zal sterker worden. Een aantrekkelijk woonprogramma is daarom onmisbaar, niet alleen voor het realiseren van de woonopgaven maar ook voor het slagen van de economische ambities die de regio heeft.

Loading

One thought on “11.300 nieuwbouwwoningen/appartementen voor 2033 in West-Friesland om woningnood op te lossen.

 1. J. De Vries 7 maart 2023 at 09:25

  Nu dit nog realiseren! In ieder geval is de groeiambitie terug voor Westfriesland en dat is wel eens anders geweest…!

Comments are closed.